Regulamin serwisu internetowego www.piotrskarga.pl

0000-00-00 00:00:00

I.              DEFINICJE

1.1.        Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)    Administrator Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotne przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 112287, NIP: 6751231772, REGON: 357073726.

b)    Biuletyn – wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, przesyłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

c)    Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

d)    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.piotrskarga.pl.

e)    Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

f)     Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

 

II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2.        Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2.3.        Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.

2.4.        Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)            zastosowania przeglądarek stron internetowych z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania treści w trybie online;

b)            łącze internetowe dowolnego dostawcy zlokalizowanego na terenie Polski;

c)            procesor 1,0 GHz lub szybszy, pamięć 256 MB lub większą, posiadanie karty dźwiękowej, system operacyjny Windows, odtwarzacz Windows Media Player 11 lub nowszy, zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader oraz Adobe Flash Player 11 lub nowszy.

2.5.        Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.6.        Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    korzystania z Usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

c)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;

d)    niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

2.7.        W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) – d) oraz w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.8.        Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2.9.        Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

III.           ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1.        W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z Usług, w szczególności: uzyskania dostępu do treści (m.in. informacje, opinie, treści wideo) zamieszczanych w Serwisie, zamieszczania opinii oraz komentarzy w księdze gości, dokonywania wpłat na rzecz działalności statutowej Administratora, złożenia zamówienia na otrzymywanie drogą pocztową publikacji Administratora, pobierania banerów serwisu piotrskarga.pl oraz zamówienia dostępu do Biuletynu.

3.2.        Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.

3.3.        Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy lub opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w „Polityce Prywatności serwisu internetowego www.piotrskarga.pl” dostępnej na stronie:http://www.piotrskarga.pl/regulamin,10599,c.html .

3.4.        Zamówienie Biuletynu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować.

3.5.        Usługa subskrypcji biuletynu Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.

3.6.        Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie Biuletynu poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, zamieszczony w treści każdego otrzymanego Biuletynu lub poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną bądź w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora.

 

IV.          WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1.        Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

4.2.        Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Użytkownik jest jednak uprawniony do korzystania z banerów serwisu piotrskarga.pl na zasadach określonych w Serwisie. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 

V.            ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1.        Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.

5.2.        Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b)    problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;

c)    jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;

d)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

VI.          REKLAMACJE

6.1.        Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu na adres pocztowy: Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi, ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków oraz adres poczty elektronicznej skch@piotrskarga.pl.

6.2.        Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3.        Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.

6.4.        Reklamację będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

 

VII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.        Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności serwisu internetowego www.piotrskarga.pl” dostępna na stronie: http://www.piotrskarga.pl/regulamin,10599,c.html .

7.2.        W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.3.        Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.4.        Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.