Gmina Lipinki zawierza mieszkańców i wszystkie sprawy opiece Najświętszej Maryi Panny

2020-12-09
Gmina Lipinki zawierza mieszkańców i wszystkie sprawy opiece Najświętszej Maryi Panny

W trudnych czasach nasza Ojczyzna zawsze mogła liczyć na wsparcie Matki Bożej Królowej Polski. Do tej tradycji nawiązali samorządowcy gminy Lipinki w Małopolsce, którzy 8 grudnia 2020 roku przyjęli deklarację zawierzania siebie oraz wszelkich spraw leżących w kompetencjach gminy opiece Najświętszej Maryi Panny.

 

Małopolska gmina Lipinki, leżąca tuz przy granicy z Podkarpaciem, nie pierwszy raz odważnie staje po stronie cywilizacji chrześcijańskiej, dając innym samorządom przykład i broniąc wartości, które dzisiaj są zaciekle atakowane. 12 kwietnia 2019 roku Rada Gminy Lipinki przyjęła głosami wszystkich obecnych na obradach radnych uchwałę w sprawie przyjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”.

Na tamtej sesji gdy przyjmowana była deklaracja „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT” wójt Czesław Rakoczy przytoczył m.in. naukę św. Pawła, ostrzegającego przed grzechem sodomii i odwołał się do nauki Matki Bożej – najdoskonalszej nauczycielki czystości człowieka.


13 grudnia 2019 roku, w rocznicę stanu wojennego, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ale 23 czerwca 2020 roku WSA w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Krakowski WSA stwierdził, że zaskarżony akt nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej.
Wówczas także WSA w Krakowie uznał, że „Stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków czy przyznania kub stwierdzenia uprawnień.”

 

Przyjęta 8 grudnia 2020 roku nowa deklaracja nie jest więc pierwszym aktem odwołania się do prorodzinnych wartości stanowiących fundament cywilizacji chrześcijańskiej.

- Datę przyjęcia deklaracji zawierzenia gminy opiece Najświętszej Maryi Panny wybraliśmy na dzień, w którym przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pamiętamy, że to Matka Boża została ogłoszona przez króla Jana II Kazimierza Wazę Królową Korony Polskiej w czasie, gdy nasza Ojczyzna była niemal w całości opanowana przez Szwedów i Rosjan. Każdy z nas z historii uczył się o zwycięskiej obronie Jasnej Góry w czasie potopu. Wiemy, że Matka Boża zawsze czuwa nad nami i pomaga Polsce, dlatego chcieliśmy Jej zawierzyć nasze sprawy także dzisiaj, gdy nasz kraj zalewa niebezpieczna ideologia – mówi przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak.

JBDKP

 

Uchwała Rady Gminy Lipinki z 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia deklaracji w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny:

 

„Dnia 8 grudnia 2020 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która narodowi Polskiemu od pamiętnego dnia chrztu Księcia Mieszka I w 966 roku towarzyszy, która wśród nas w znaku herbu gminy Lipinki, jako Matka Boża Wniebowzięta od 2004 roku również zamieszkała

Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:

 

Dziękując Najświętszej Maryi Pannie za dotychczasową opiekę, zawierzyć Siebie i wszystkich mieszkańców oraz wszelkie sprawy, które zgodnie z kompetencjami Gminy Lipinki są realizowane i prowadzone, opiece Najświętszej Maryi Pannie, Matce Syna Bożego.

Uznając doskonałą czystość oraz niezwykłą świętość Jej życia, w Jej opiekuńcze i matczyne ręce składamy troskę o szacunek dla Słowa Bożego, dzięki któremu zrozumieliśmy niezbywalną godność człowieka, a więc i jego życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Troskę o obronę rodziny zbudowanej na małżeństwie mężczyzny i kobiety oraz ich prawo do zrodzenia potomstwa i wychowania go zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi, w poszanowaniu Prawa Bożego.

Wychowania dzieci w umiłowaniu Boga i bliźniego, w wolności od jakiegokolwiek uzależnienia i zniewolenia narkotykami, alkoholem, hazardem czy seksem.

Nauczeni bolesnym doświadczeniem historii, jako Matkę i orędowniczkę prosimy o ochronę przed przewrotnymi ideologiami, które próbując przewartościować Prawa Boże, w konsekwencji narodowi naszemu przynosiły zło – śmierć i cierpienie.

Prosimy o wstawiennictwo w działaniu służącym nie tylko rozwojowi gospodarczemu, ale przede wszystkim moralnemu i duchowemu całego naszego społeczeństwa.

Niech nasza mała ojczyzna – Gmina Lipinki, Polska, kraje Europy i świata cieszą się rozwojem na wszystkich płaszczyznach zarówno materialnej, moralnej i duchowej.

Uproś Matko i Królowo, jak nasz wielki rodak Święty Jan Paweł II prosił, by współczesna cywilizacja, cywilizacją życia a nie śmierci się stawała.

Maryjo Niepokalanie Poczęta Dziewico przybądź nam z pomocą.

Maryjo Niepokalanie Poczęta Dziewico przybądź nam z pomocą.

Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.
Niech Bożonarodzeniowy okres będzie okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem i napełnia nas siłą na przetrwanie trudnych chwil oraz pozwoli nam uwolnić się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.
Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem-Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr. hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie z inicjatywy zarządu SKCh.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, których obchodzenie w tym roku będzie utrudnione przez utrzymywanie ostrego rygoru limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach. Dlatego Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi przygotowało akcję zgłaszania do premiera próśb o zmniejszenie tego limitu, tak aby nie dochodziło do przykrych sytuacji niewpuszczania wiernych do kościołów. Mimo krótkiego okresu zbierania podpisów petycję poparło już (na dzień 17 grudnia br.) ponad 12 tys. osób.