Kalendarz Liturgiczny
 
Święto Świętej Rodziny

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół Katolicki czci Świętą Rodzinę. Mniej oficjalny kult, obecny niewątpliwie na przestrzeni wieków, stał się bardziej konkretny i uchwytny w XVII stuleciu. Zaczęły wtedy powstawać bractwa religijne, zrzeszające ludzi, którzy stawiali sobie za cel naśladowanie Pana Jezusa, Maryi oraz św. Józefa, aby w ten sposób się uświęcić.

Miejscem, w którym nastąpił szczególny rozwój tego nurtu pobożnościowego w XVII wieku były francuskojęzyczne kolonie na terenie dzisiejszej Kanady. Jego wielkim promotorem był biskup Franciszek de Laval (późniejszy święty), ordynariusz diecezji Quebec. Dzięki zabiegom hierarchy 28 stycznia 1665 roku jego prowincja uzyskała od Ojca Świętego Aleksandra VII zgodę na celebrowanie święta Świętej Rodziny w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim.

W kolejnych dziesięcioleciach rosła ilość pobożnych stowarzyszeń, publikacji i modlitw poświęconych Świętej Rodzinie. Życzliwie patrzyli na to kolejni papieże. Na przykład w 1821 roku Pius VII licznymi odpustami obdarzył bractwa poświęcone Świętej Rodzinie, a bł. Pius IX w 1865 roku zaaprobował teksty mszalne i oficjum używane w diecezji Quebec, a jednocześnie rozciągnął je na całą Kanadę.

Szczególną nadzieję na odnowienia życia rodzinnego i religijnego poprzez czczenie i naśladowanie przez wiernych Najświętszej Rodziny żywił papież Leon XIII. Odpowiadając na liczne prośby płynące z wielu miejsc świata, wprowadził do mszału rzymskiego uroczystość Świętej Rodziny. Po pewnych wahaniach jako dzień jej obchodzenia wyznaczył niedzielę w oktawie Objawienia Pańskiego. Kolejny papież, Benedykt XV, dekretem Sanctissimus Dominus z 26 października 1921 roku rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół powszechny.

Obowiązujące do dziś przepisy kościelne regulujące sposób celebrowania święta Najświętszej Rodziny to dzieło papieża Pawła VI. Wydanym 14 lutego 1969 roku motu proprio Mysterii Paschalis zatwierdził nowy porządek roku liturgicznego i kalendarza rzymskiego. Na jego mocy Kościół obchodzi święto Świętej Rodziny w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia.

AK